Zdravotní péče

Co je domácí zdravotní péče?

Domácí zdravotní péče je poskytována na základě indikace ošetřujícího lékaře u klientů plně nebo částečně závislých na pomoci druhé osoby, nutně vyžadujícich zajištění pokračování dlouhodobé i následné péče nebo doléčení z důvodu chronického či akutního onemocnění. Součástí aktivit domácí péče je také udržování duševního zdraví a resocializace klientů s psychickým onemocněním. Systém domácí péče obsahuje flexibilní a variabilní řešení problému klienta, které pružně reaguje na jeho individuální potřeby i na indikaci ošetřujících lékařů.

V rámci domácí péče se poskytují zdravotní, sociální a podpůrné služby jednotlivcům a rodinám v místě jejich bydliště a v komunitě s cílem podpory, udržování nebo navrácení zdraví, případně alespoň dosažení maximální možné nezávislosti při současné minimalizaci důsledku neschopnosti a nemoci včetně terminálních stavů.
Domácí péče je vysoce kvalifikovanou a odbornou formou péče, která díky svému rozsahu a kvalitě umožňuje zkrátit pobyt klientů v lůžkových zdravotnických zařízeních na nezbytně nutnou dobu. Na druhé straně vytváří vhodné podmínky pro praktické lékaře, aby v rámci primární péče ve spolupráci s agenturami domácí péče mohli poskytovat širší rozsah potřebné zdravotní podpory klientům, kteří by jinak byli hospitalizováni.

Pro koho je určena ?

Zdravotní domácí péče je určena těmto skupinám klientů/pacientů:

 • dlouhodobě nemocní pacienti
 • pacienti po propuštění z nemocnice
 • pacienti po úrazech

Tato péče je určena pacientům, u kterých (již) není nutná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, ale jejich stav přesto vyžaduje pravidelnou, dlouhodobou a kvalifikovanou péči jako například převazy, ošetření proleženin, odběry krve, kontrolu tlaku, ošetřovatelskou rehabilitaci, péči o permanentní katetry a stomie, aplikaci injekcí, insulinu atd.

Nárok na poskytování domácí péče má každý občan České republiky, jehož ošetřující lékař po zhodnocení celkového zdravotního stavu a stavu vlastního sociálního prostředí klienta rozhodne o její vhodnosti.

Seznam nejčastějších úkonů

 • dlouhodobá péče o klienty vyžadující intenzivní odbornou péči ( komplikované stavy vyžadující zvýšenou péči)
 • péče o pacienty se stomiemi, katetry (cévkami), parenterální výživou (infuzí), sondovou výživou, portem
 • léčba bolesti dle indikace lékaře
 • infuzní terapie
 • kontrola fyziologických funkcí (krevní tlak, glykemie, saturace a pod.)
 • podávání léků klientům, sledování jejich účinků (u klientů, kteří užívají léky sami, se podávání kontroluje)
 • aplikace injekcí a inzulinu
 • převazy ran a proleženin
 • odběry krve a biologického materiálu

Jaké jsou výhody domácí péče ?

Domácí péče respektuje v plném rozsahu integritu klienta s jeho vlastním sociálním prostředím i individuální vnímání kvality života. Proto je každý klient posuzován z bio – psycho – sociálního hlediska a při poskytování domácí péče je vždy aplikován komplexní přístup. Je prokázáno, že psychická pohoda člověka, která je bezprostředně spojena s příznivým vlivem domácího prostředí a přítomností bytostí blízkých, má přímý vliv na stav imunitního (obranného) systému člověka a hraje klíčovou úlohu v procesu uzdravování nebo zmírnění negativního vlivu doprovodných psychických symptomů téměř u všech forem onemocnění. Role rodiny je v procesu poskytování domácí péče nezastupitelná: klient i jeho blízcí jsou řádnými členy týmu se společným cílem, kterým je zlepšení kvality života klienta i jeho rodiny. I toto je neopominutelné pozitivum systému domácí péče.

Dalším kladem domácí péče je naprostá eliminace nosokomiálních nákaz vznikajících v příčinné souvislosti s pobytem klientů ve zdravotnickém zařízení. Finanční náklady spojené s jejich léčbou jsou natolik vysoké, že cílem všech moderních systémů zdravotní péče je minimalizovat pobyt klientů ve zdravotnických zařízeních.

Úhrada domácí péče

Péče požadovaná lékařem
Ze zdravotního pojištění je zdravotními pojišťovnami poskytována úhrada za ty výkony v rámci domácí péče, které byly ordinovány ošetřujícím lékařem a mají charakter zdravotní péče. Jedná se o odborné a specializované výkony, které jsou prováděny kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky. Péče je zahájena,resp. ukončena podle požadavku lékaře a je za určitých podmínek (smlouva agentury s pojišťovnou klienta) hrazena ze zdravotního pojištění až do rozsahu 3 hodin denně.

Péče požadovaná pacientem
Nadstandardní službou může být objednávka širšího rozsahu a frekvence domácí zdravotní péče, než jaký hradí zdravotní pojišťovna, u níž je klient registrován. V tomto případě musí být informován ošetřující lékař, který rozhoduje o vhodnosti objednané nadstandardní domácí zdravotní péče. Klient je vždy předem seznámen s podrobnou kalkulací a celkovou výší úhrady za objednanou nadstandardní službu. Agentura s ním uzavře písemnou dohodu o poskytování nadstandardních služeb, v níž vedle běžných náležitostí každé obdobné dohody uvede i podrobný rozsah nadstandardních služeb včetně jejich ceny, celkové výše úhrady a termínu splatnosti.

Jak je domácí péče zahájena?

Po indikaci domácí péče ošetřujícím lékařem klienta navštíví vybraný pracovník domácí péče, který provede vstupní pohovor, vyšetření klienta a zhodnocení stavu jeho vlastního sociálního prostředí klienta. Seznámí ho s rozsahem výkonů a frekvencí domácí péče, dohodne s ním a jeho rodinou harmonogram odborné i laické péče a její rozdělení do působnosti agentury, klienta a jeho blízkých.

Je-li nutno provést v zájmu kvality poskytované domácí péče určité úpravy ve vlastním sociálním prostředí klienta, například umístění lůžka, vybavení kompenzačními pomůckami, přístroji
apod., je po vzájemné dohodě přizpůsobeno prostředí nejen pro poskytování domácí péče, ale i pro pohodlí ošetřovaného.

Pokud je indikována domácí péče v průběhu hospitalizace nebo po jednodenním zákroku, je vhodné, aby ke kontaktu s klientem došlo ještě v průběhu jeho pobytu v zařízení tak, aby se pracovník domácí péče dohodl o dalším vhodném postupu s ošetřujícím lékařem i personálem.
Domácí péče je v tomto případě zahájena v den následující po propuštění klienta nebo bezprostředně po provedení jednodenního zákroku.

Kdy domácí péče nemá smysl?

Především tehdy, když si ji sám klient nepřeje! Obtížné je poskytování domácí péče také tehdy, když klient nemá vhodné sociální prostředí, rodinu nebo jinou sociální síť osob ochotných spoluvytvářet jeho domácí prostředí a spolupracovat na plnění plánu následné péče.

Agentura domácí péče Integrita si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí péče, pokud:

 • prostředí nebo sám pacient ohrožuje zdraví zdravotní sestry, je vytvořena nepřátelská, ponižující nebo zneklidňující situace
 • rozsah péče překračuje možnosti agentury
 • u přímo placené péče není včas zaplacena záloha na zdravotní péči
 • z jiných závažných důvodů

V případe odmítnutí péče však nesmí být ohroženo zdraví pacienta a o předčasném ukončení péče musí být informován obvodní, resp. ošetřující lékař.

Kde péči poskytujeme ?

Naše kontaktní pracoviště se nachází na adrese:

Poliklinika UH
Josefa Stancla 152
686 01 Uherské Hradiště

přičemž oblast působení – poskytování služeb domácí zdravotní péče – zahrnuje obce, které jsou uvedeny 

Kdy péči poskytujeme ?

S ohledem na diagnostické a indikační skupiny klientů v domácí zdravotní péči (klienti plně či částečně závislí na pomoci druhé osoby nebo klienti v terminálním stádiu nemoci) Agentura domácí péče Integrita zajišťuje nepřetržitou dostupnost péče

24 hodin denně, 365 dní v roce.

Proč agentura INTEGRITA ?

Agentura domácí péče INTEGRITA je registrována u pověřeného úřadu státní správy. Tento úřad v rámci své působnosti dohlíží nejen na dostupnost, ale i kvalitu domácí péče.

Agentura domácí péče INTEGRITA má pečlivě propracovaný organizační a provozní řád. Pro kontakt s ošetřujícími lékaři i klienty slouží dispečink agentury, který přijímá dotazy, požadavky a připomínky. Koordinátorka dispečinku je schopna okamžitě zajistit v přímém kontaktu s pracovníky v terénu zahájení, změny i rozšíření domácí péče u konkrétního klienta.

Výběr našich zaměstnanců se uskutečnil na základě náročných kritérii počínaje posouzením odborné erudice a empatie přes bezúhonnost a délku praxe až po schopnost řízení motorového vozidla i ve ztížených povětrnostních podmínkách.Tým zkušených (10 – 30 let praxe) a kvalifikovaných (např. ARIP) zdravotních sester poskytuje záruky dlouhodobé kvalitní péče.

Bezpečnost klientů

Všichni naši pracovníci se při návštěvách u klientů prokazují průkazkou agentury.

Na průkazce je uvedeno jméno pracovníka, jeho fotografie a kontaktní údaje naší agentury včetně mobilního telefonního čísla non-stop linky.

Máte-li jakékoliv pochybnosti nebo jste s něčím nespokojeni, neváhejte nás ihned kontaktovat.

Samozřejmostí je povinnost našich pracovníků dodržovat při výkonu činnosti zákony, a to zejména zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Etický kodex, vždy v platném znění, a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se při výkonu práce dozvědí.