Indikace a dokumentace domácí péče

Jak předepisovat a dokumentovat domácí péči

Indikace domácí zdravotní péče

Požadavek na domácí zdravotní péči u pojištěnce může vystavit registrující praktický lékař, re­gistrující praktický lékař pro děti a dorost nebo ošetřující lékař za hospitalizace (ten na dobu nezbyt­ně nutnou, nejvýše však 14 dnů po ukončení hospitalizace) na speciál­ním tiskopisu: Poukaz na vyšetře­ní/ošetření (VZP-06dp/1999).

V případech, kdy zdravotní stav u lékaře nezaregistrovaného pojiš­těnce vyžaduje domácí péči, musí ošetřující praktický lékař předem požádat místně příslušné pracoviš­tě krajské pobočky VZP (revizního lékaře) o souhlas s indikací domácí péče pro takového pojištěnce. Sou­hlas si praktický lékař vyžádá na formuláři VZP-21/1999 (žádanka o schválení/povolení), kde uvede zdůvodnění žádosti včetně uvedení informace, proč není tento pojiště­nec u něj zaregistrován.

Doporučení na domácí péči ošet­řujícím specialistou musí být ob­saženo ve zprávě pro ošetřujícího praktického lékaře, včetně jedno­značného vymezení rozsahu poža­davku dle zdravotního stavu pa­cienta a případného návrhu na vy­šetření specialistou v místě bydliš­tě pojištěnce. Realizace návštěvy pojištěnce v domácím prostředí specialistou a jejich četnost je věcí dohody obou lékařů (ošetřujícího praktického lékaře a ošetřujícího specialisty) při dodržení pravidel pro úhradu této péče z prostřed­ků veřejného zdravotního pojiště­ní. Odpovědnost za vlastní návrh k provádění domácí péče na dopo­ručení specialisty má v souladu se seznamem zdravotních výkonů praktický lékař.

Důvodem k návrhu na domácí péči musí být takový zdravotní stav pojištěnce, který neumožňuje, aby se dostavil

k ošetření/vyšetření do ambulantního zdravotnického za­řízení, ale umožňuje jeho provede­ní v domácím prostředí (není tedy za tímto účelem nutná hospitaliza­ce ze zdravotních důvodů). Za dů­vod nelze považovat sociální insuficienci pojištěnce a jeho rodiny (například problémy s dopravou do zdravotnického zařízení z jiných než zdravotních důvodů).

Podmínky pro naplnění metodiky VZP k tiskopisu 06/dp

Požadavek platné metodiky pro pořizování a předávání dokladů VZP na slovní specifikaci požado­vaných výkonů bude naplněn pou­ze v případech, kdy předpis bude obsahovat konkrétní úkony, které v rámci indikovaného typu ošetřo­vatelské návštěvy lékař vzhledem k potřebám vyplývajícím z popsa­ného zdravotního stavu požaduje. Konkrétní úkony musí být popsány stručnou formou v souladu s jejich náplní tak, jak je uvedeno v regis­tračních listech.

Při požadavku lékaře na lokální ošetření je nutno uvést druh léči­vého přípravku, který byl lékařem k lokálnímu ošetření určen (mož­né změny během platnosti pouka­zu stačí zapsat do dokumentace ve­dené lékařem a domácí péčí).

Požadavek lékaře na odběr biolo­gického materiálu musí být jedno­značně a konkrétně specifikován.

Z dostupné dokumentace musí mít VZP možnost ve všech přípa­dech ověřit odůvodněnost indika­ce – rozsahu provedené zdravotní péče, a to buď cestou kontroly před­pisu požadované zdravotní péče (musí být uvedena jednoznačná slovní specifikace požadovaného výkonu), nebo cestou kontroly zá­znamu ve zdravotnické dokumen­taci pojištěnce u předepisujícího lé­kaře (kde musí být uveden podrob­ný popis zdravotní poruchy – rozsa­hu postižení, tíže poruchy, počtu, rozměru a bližší specifikace cha­rakteru defektů, apod.).

Platnost poukazů na domácí péči

Platnost poukazu 06 vystaveného registrujícím praktickým lékařem nebo registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost je nejvýše tři měsíce, u dlouhodobých zdravotních postižení je možné návrh prodloužit navazujícími poukazy tak, že nedojde k přerušení poskytované domácí péče. Podmínkou vystavení pokračujícího dokladu 06 (nejpozději po třech měsících) je lékařské vyšetření indikujícím lékařem se záznamem ve zdravotnické dokumentaci pojištěnce.

Platnost poukazu vystaveného ošetřujícím lékařem za hospitalizace (nejvýše 14 dnů) je dostatečnou rezervou pro převzetí do péče praktickým lékařem, který rozhodne o případném dalším pokračování domácí péče včetně vymezení jejího rozsahu.

Pokud zdravotní stav pojištěnce vyžaduje zahájení, změnu či ukon­čení domácí péče, je toto možné pouze na základě písemné indi­kace lékaře, respektive výhradně lékařem vyplněného a jím pode­psaného a orazítkovaného dokla­du 06, formálně i obsahově v sou­ladu s metodikou pro předávání a pořizování dokladů.

Praktický lékař pro dospělé a prak­tický lékař pro děti a dorost je oprávněn v souvislosti s poskyto­váním domácí péče předepisovat na recept pouze lokální léčivé pří­pravky či zdravotnické prostředky (materiál), které ve výkonech do­mácí péče nejsou kalkulovány. Po­kud by pravidla pro úhradu potřeb­ných léčivých přípravků a zdravot­nických prostředků neumožňovala předpis na recept (poukaz), budou předepsány indikujícím lékařem na žádanku, prokazatelně vydány lékařem zástupci pracoviště domá­cí péče (písemný doklad podepsaný pracovníkem domácí péče) a léka­řem vyúčtovány zdravotní pojišťov­ně jako ZULP/ZUM s kódem 99999. Všechen ostatní běžný zdravotnic­ký materiál (například obvazový materiál, pomůcky typu injekční jehly, stříkačky, zkumavky a další) je zakalkulován v materiálových nákladech příslušných výkonů.

Správné vedení záznamů o indikaci a průběhu péče praktickým lékařem

Pro posouzení zdravotního stavu pacienta, z hlediska oprávněnosti indikace domácí péče a její úhra­dy, je pro revizního lékaře podkla­dem veškerá dokumentace souvi­sející s vyúčtováním pojištěnce. Zdravotnická dokumentace pak musí být vedena v souladu se zá­konem č. 20/1966 Sb., vyhláškou č. 385/2006 Sb. a smlouvou o posky­tování a úhradě zdravotní péče.

V případě déletrvající domácí péče indikující lékař nejdéle jed­nou za tři měsíce zkontroluje for­mou fyzikálního, respektive klinic­kého vyšetření aktuální zdravotní stav pacienta (i formou návštěvy v jeho vlastním sociálním prostře­dí) a provede o tom záznam do do­kumentace, a to i v případě, že jak zdravotní stav, tak i indikace zů­stávají zcela beze změny. V metodi­ce pro pořizování a předávání do­kladů je uvedeno: Následující pou­kaz ruší od data vystavení platnost poukazu předchozího a může být vystaven jen na základě nového lé­kařského vyšetření.

Při vystavení – vyplnění návr­hu na domácí péči (dokladu 06dp) vždy a výhradně lékařem je nezbyt­né postupovat v souladu s platnou metodikou pro pořizování a pře­dávání dokladů. Cílem předepsané domácí péče by měla být prokaza­telně potřeba kvalifikované ošet­řovatelské péče ve snaze o udrže­ní, respektive zlepšení zdravotní­ho stavu, apod.

Pro potřebu vlastní kontroly či kontroly ze strany VZP je nut­né, aby měl indikující lékař trvale k dispozici záznam o indikaci do­mácí péče, včetně specifikace po­žadavků. Nejjednodušší je proto ponechat si kopii alespoň prvních tiskopisů 06 pro domácí péči v or­dinaci (nejlépe přímo v dokumen­taci pojištěnce) jako přesnější a jed­nodušší řešení povinnosti uchovat informace pro případnou kontrolu než přepisování údajů z předpisu do dokumentace.

V případech, kdy po kontrole lé­kařem je účelné, aby domácí péče pokračovala v nezměněné podobě, stačí uvést v oddíle „Požadováno“ formulaci „vzhledem k nezměněné­mu zdravotnímu stavu při kontro­le lékařem dne … pokračovat v do­mácí zdravotní péči v dosavadním rozsahu, viz tiskopis 06 č. x (před­chozí)“.

Pokud na základě indikace lé­kaře k provedení výkonu zavedení domácí péče (06311) navrhne sest­ra domácí péče v rámci ošetřovatel­ského plánu změnu rozsahu léka­řem indikované péče a lékař toto doporučení akceptuje jako opráv­něné, vystaví následující poukaz 06 s novým pořadovým číslem, na kterém bude uvedena změna po­žadavku vyžádané péče (bez nut­nosti vyplňovat na formuláři in­formace o pacientovi již uvedené a nezměněné na formuláři před­chozím s výjimkou údajů v záhla­ví dílu A dokladu).