Péče o nesoběstačné osoby

Terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost. Cílem služby je eliminace nebo zmírnění negativních dopadů nesoběstačnosti na celkový fyzický nebo psychický stav osoby.

Péče o nesoběstačné osoby zahrnuje následující činnosti:

 • komplexní ošetřovatelskou péče u imobilních, inkontinentních a dezorientovaných osob
 • prevence a ošetřování dekubitů, bércových vředů, pooperačních ran,
 • odběry biologického materiálu k vyšetření,
 • aplikace injekcí, infuzí, inzulínu, podávání léků,
 • sledování fyziologických funkcí (měření TK, pulsu, glykémie, saturace, EKG)
 • ošetřování osob se stomií, permanentním katétrem, umělou plicní ventilací, peritoneální dialýzou
 • léčba bolesti, dušnosti, zajištění příjmu tekutin, péče o
  vyprazdňování, péče o permanentní katetry a další plnění lékařských indikací
 • zaučení osob eventuálně rodinných příslušníků v aplikaci inzulínu
 • nácvik sedu, stoje, chůze, užiti kompenzačních pomůcek