Informace pro odbornou veřejnost

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, vážená sestřičko

předkládáme Vám informaci s cílem popsání současného stavu v poskytování zdravotních služeb naší organizací. Služby domácí zdravotní péče poskytujeme od r. 2014 a to na základě „Oprávnění k poskytování zdravotních služeb“ vydaného odborem zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje.

Zdravotní služby v domácím prostředí pacienta zabezpečujeme primárně na základě indikace lékaře, zejména:

 • kontrola fyziologických funkcí
 • příprava a podávání léků klientům, sledování jejich účinků
 • aplikace injekcí a inzulinu
 • infuzní terapie
 • odběry krve a biologického materiálu
 • rehabilitační ošetřování
 • převazy ran a proleženin
 • péče o pacienty se stomiemi, katetry, parenterální výživou, enterální výživou, portem
 • léčba bolesti dle indikace lékaře

Kromě uvedených běžných zdravotnických výkonů jsme získali oprávnění k poskytování služeb:

 • domácí (peritoneální) dialýzy
 • podiatrie – péče o pacienty se syndromem diabetické nohy a osoby se zvýšeným rizikem tohoto onemocnění.
 • domácí umělé plicní ventilace
 • paliativní péči v domácím prostředí, což při přiměřené součinnosti ošetřujícího lékaře pacienta       de facto znamená domácí hospicovou péči

Zdravotní služby zajišťuje odborný personál, disponující kvalifikačními předpoklady k poskytování zdravotních služeb a specializovanou resp. zvláštní odbornou způsobilostí, jako:

 • sestra pro intenzivní péči, specialista
 • zvláštní odborná způsobilost v činnostech ošetřování chronických ran a v podiatrii
 • zvláštní odborná způsobilost v činnostech poskytování ošetřovatelské péče nemocným v terminálním stadiu nemoci
 • zvláštní odborná způsobilost v činnostech umělé plicní ventilace
 • zvláštní odborná způsobilost – provádění asistované peritoneální dialýzy (manuální a přístrojové) mimo nefrologické pracoviště
 • rehabilitační ošetřování pro pacienty se sníženou soběstačností
 • katetrizace močového měchýře u muže
 • Z pohledu materiálně-technického vybavení INTEGRITA disponuje všemi běžně používanými pomůckami v dostatečném počtu (odsávačky, oxygenerátor, gravitační a přístrojová infuzní technika, rehabilitační pomůcky apod.)

​Z důvodu umožnění rychlé reakce ošetřujícího lékaře na změnu zdravotního stavu pacienta jsme do našeho systému zdravotní péče implementovali používání POCT analyzátorů (Point Of Care Testing) pro kvantitativní resp. kvalitativní stanovení relevantních fyziologických hodnot pacienta in vitro analýzou v místě péče. V odůvodněných případech požadavek ošetřujícího lékaře na zjištění fyziologických hodnot pacienta zajišťujeme rychle a přesně, bez vystavení žádanky a vykazování výkonu zdravotním pojišťovnám. Kromě vytvoření předpokladů rychlé reakce lékaře na daný stav pacienta při níž odpadává doba odezvy, metoda výrazně omezuje možnost preanalytických chyb daných transportem. V současnosti v místě péče je možné stanovit následující relevantní fyziologické hodnoty:

 • analyzátorem F-200 založeným na principu fluorescenční imunoanalýzy  (FIA ) je možné stanovit hodnoty: CRP, hs-CRP, PCT, RSV, THS, iFOB, RSV, U-Albumin, HbA1c, antigen SARS-CoV-2, IgM / IgG SARS-CoV-2, D-dimer, STREP A – streptokokový antigen
 • přístrojem Reaktif Touch  semikvantitativní detekci následujících analytů v moči : glukóza, bilirubin, ketolátky (kyselina acetoctová), specifická hmotnost, krev, pH, proteiny, urobilinogeny, dusitany, leukocyty, kyselina askorbová, albumin, kreatinin, vápník, poměr protein/kreatinin a poměr albumin/kreatinin.
 • diagnostickým přístrojem in vitro LabPad srážlivost krve (INR, PT). Výsledky INR z kapilární a žilní krve mají přesnost <6% při použití kapilární krve a <5% při použití žilní krve v terapeutickém rozmezí.
 • ID NOW je přístrojový izotermální systém molekulární diagnostiky pro kvalitativní detekci infekčních onemocnění, jako např. Influenza A & B 2, RSV, COVID-19, Strep A

  Z používaných diagnostických a rehabilitačních pomůcek zmiňujeme:

 • Průběžný monitoring saturace krve kyslíkem metodou transmissívní  oxymetrie a kontinuální kontrola srdeční frekvence – přístrojem WellueO2Ring, který slouží k detekci a monitoringu stavu při  apone, CHOPN, astma a zápalu plic . Přístroj je registrován FDA jako zdravotnický prostředek.
 • CheckmePro je přístroj, který spojuje měření několika zdravotních funkcí v jednu kompaktní a přenosnou jednotku. Má velmi široké využití, např. SpotCheck je užitečnou funkcí, která umožňuje kontrolu stavu pacienta kdekoliv a kdykoliv ( orientační EKG, SpO2, teplota, tlak ) pro dřívější rozpoznání příznaků a zjištění potencionálních rizik.
 • Airofit PRO je první respirační trenažér, který pro trénink nádechových a výdechových svalů využívá měření dat.  Dechový trenažér měří dechová data, jako je inspirační a expirační síla a vitální kapacita.
 • REBOX Physio – Reboxová terapie je originální českou elektroterapeutickou metodou. Přístroje Rebox jsou efektivní v léčbě akutní a chronické bolesti a v rehabilitaci muskuloskeletálních onemocnění.

Zahájení domácí péče:

Po indikaci domácí péče ošetřujícím lékařem klienta navštíví vybraný pracovník domácí péče Integrita, který provede příjem do péče, zhodnotí zdravotní stav a sociální prostředí klienta. Seznámí pacienta a rodinné příslušníky s rozsahem a frekvencí domácí péče, dohodne s nimi harmonogram odborné i laické péče a její rozdělení do působnosti agentury, klienta a jeho blízkých. 

O průběhu návštěv u pacienta zodpovědný pracovník domácí péče Integrita informuje ošetřujícího lékaře o podstatných změnách stavu klienta a případně neprodleně změní obsahovou náplň péče nebo frekvenci ošetřovacích návštěv podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře.